Kadencja 2018 – 2024

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2024)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, utracie mocy

Rejestr uchwał

Uchwały Rady Miasta VIII kadencji (2018-2024)

Uchwała Nr 437/LVIII/2023
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 436/LVIII/2023
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic Kwiatowej, Czeremchowej i Sasanek w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 435/LVIII/2023
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 434/LVIII/2023
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr 433/LVIII/2023
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr 432/LVIII/2023
w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+

Uchwała Nr 431/LVIII/2023
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 rok

Uchwała Nr 430/LVIII/2023
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040

Uchwała Nr 429/LVIII/2023
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Uchwała Nr 428/LVIII/2023
w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 427/LVIII/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 426/LVII/2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków

Uchwała Nr 425/LVII/2023
w sprawie ustanowienia w Mieście Podkowa Leśna wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

Uchwała Nr 424/LVII/2023
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr 423/LVII/2023
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 422/LVII/2023
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr 421/LVII/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 420/LVII/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 419/LVI/2023
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 402/LIV/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Uchwała Nr 418/LVI/2023
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 22/VII/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 417/LVI/2023
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn

Uchwała Nr 416/LVI/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 415/LVI/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 414/LVI/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 413/LV/2023
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Uchwała Nr 412/LV/2023
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Uchwała Nr 411/LV/2023
w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 410/LV/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 409/LV/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 408/LIV/2023
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Uchwała Nr 407/LIV/2023
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Uchwała Nr 406/LIV/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku

Uchwała Nr 405/LIV/2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 404/LIV/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 403/LIV/2023
w sprawie ustalenia składu liczbowego i zasad powołania miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum w Podkowie Leśnej wyznaczonego na dzień 1 października 2023 r.

Uchwała Nr 402/LIV/2023
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Uchwała Nr 401/LII/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 400/LII/2023
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 400/LII/2023
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr 399/LII/2023
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr 398/LII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 397/LII/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 396/LII/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 395/LII/2023
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr 394/LII/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr 393/LII/2023
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 392/LI/2023
w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 391/LI/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 390/LI/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 389/L/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 388/L/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 387/L/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 386/L/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 385/L/2023
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2023 roku

Uchwała Nr 384/L/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 383/L/2023
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn

Uchwała Nr 382/L/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 381/L/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 380/XLIX/2023
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wstrzymania eksploatacji gospodarczej Lasu Młochowskiego

Uchwała Nr 379/XLIX/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 378/XLIX/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 377/XLIX/2023
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 376/XLIX/2023
w sprawie wniosku o powołanie komisji nadzwyczajnej

Uchwała Nr 375/XLIX/2023
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr 374/XLIX/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 373/XLIX/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 372/XLVIII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 371/XLVIII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju

Uchwała Nr 370/XLVII/2023
w sprawie stanowiska odnośnie wniosku o zamianę działek

Uchwała Nr 369/XLVII/2023
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 368/XLVII/2023
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 367/XLVII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Uchwała Nr 366/XLVII/2023
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych

Uchwała Nr 365/XLVII/2023
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 364/XLVII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych - zespołu torów rowerowych typu PUMPTRACK i SKILLTRACK, będącego własnością Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 363/XLVII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu parkingu w systemie Parkuj i Jedź w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 362/XLVII/2023
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 44/V/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 361/XLVII/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśn

Uchwała Nr 360/XLVII/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 359/XLVII/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

Uchwała Nr 358/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 357/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 356/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 355/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 354/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 353/XLVII/2023
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok

Uchwała Nr 352/XLVI/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 351/XLVI/2022
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych

Uchwała Nr 350/XLVI/2022
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Uchwała Nr 349/XLVI/2022
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040

Uchwała Nr 348/XLVI/2022
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Uchwała Nr 347/XLVI/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 346/XLVI/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 345/XLV/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 344/XLV/2022
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 343/XLV/2022
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych - zespołu torów rowerowych typu PUMPTRACK i SKILLTRACK, będącego własnością Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 342/XLV/2022
w sprawie regulaminu parkingu w systemie Parkuj i Jedź w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 341/XLV/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 340/XLV/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 339/XLIV/2022
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące skargi mieszkańca

Uchwała Nr 338/XLIV/2022
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 337/XLIV/2022
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 336/XLIV/2022
w sprawie petycji w sprawie ustanowienia 26 pomników przyrody w Lesie Młochowskim

Uchwała Nr 335/XLIV/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 334/XLIV/2022
w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 333/XLIV/2022
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026

Uchwała Nr 332/XLIV/2022
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu podatku od spadków i darowizn

Uchwała Nr 331/XLIV/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 330/XLIV/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 329/XLIV/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 328/XLII/2022
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 327/XLII/2022
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 326/XLII/2022
w sprawie skargi na nieporządek w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna manifestujący się nieprawidłowym wysyłaniem faktur

Uchwała Nr 325/XLII/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 324/XLII/2022
w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 323/XLII/2022
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 322/XLII/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 321/XLII/2022
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 320/XLII/2022
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

Uchwała Nr 319/XLII/2022
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 10 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 318/XLII/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 317/XLII/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 316/XLI/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 315/XLI/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 314/XLI/2022
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 313/XLI/2022
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna ds. Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 312/XL/2022
w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach i o ich wynikach

Uchwała Nr 311/XL/2022
w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza

Uchwała Nr 310/XL/2022
w sprawie petycji dotyczącej przesadzenia nasadzonych drzew z ul. Błońskiej na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej i usunięcia kory

Uchwała Nr 309/XL/2022
w sprawie wniosku w sprawie przyjęcia Programu prozdrowotnego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na terenie miasta Podkowa Leśna dotyczącego problemów psychospołecznych

Uchwała Nr 308/XL/2022
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 307/XL/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 306/XL/2022
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr 305/XL/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 304/XL/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 303/XL/2022
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr 302/XL/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr 301/XL/2022
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 300/XXXIX/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku

Uchwała Nr 299/XXXIX/2022
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 298/XXXIX/2022
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 297/XXXIX/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 296/XXXIX/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 295/XXXVIII/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2022-2025 rok

Uchwała Nr 294/XXXVIII/2022
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr 293/XXXVIII/2022
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku

Uchwała Nr 292/XXXVIII/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 292/XXXVIII/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 291/XXXVIII/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 290/XXXVII/2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyskryminację pieszych w organizacji ruchu drogowego na ulicach Podkowy Leśnej Zachodniej

Uchwała Nr 289/XXXVII/2022
w sprawie petycji w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA

Uchwała Nr 288/XXXVII/2022
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 287/XXXVII/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 286/XXXVII/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

Uchwała Nr 285/XXXVII/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 284/XXXVII/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 283/XXXVII/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 282/XXXVII/2022
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 281/XXXVI/2021
w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie Inicjatywy Las Młochowski

Uchwała Nr 280/XXXVI/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 279/XXXV/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 278/XXXV/2021
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr 277/XXXV/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2022-2024

Uchwała Nr 276/XXXV/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2022 rok

Uchwała Nr 275/XXXV/2021
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez mieszkańca właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr 274/XXXV/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 273/XXXV/2021
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 272/XXXV/2021
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2040

Uchwała Nr 271/XXXV/2021
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała Nr 270/XXXV/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 269/XXXV/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 268/XXXIV/2021
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 267/XXXIV/2021
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 266/XXXIV/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 265/XXXIV/2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 158/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Uchwała Nr 264/XXXIV/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 263/XXXIV/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 262/XXXIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 261/XXXIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 260/XXXIII/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 259/XXXIII/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 258/XXXIII/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 257/XXXI/2021
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 256/XXXI/2021
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2021- 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028

Uchwała Nr 255/XXXI/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 254/XXXI/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 253/XXXI/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 252/XXX/2021
w sprawie stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 251/XXIX/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 250/XXIX/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 249/XXIX/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 248/XXIX/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 245/XXVIII/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr 244/XXVIII/2021
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Podkowie Leśnej na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr 243/XXVIII/2021
w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2036

Uchwała Nr 242/XXVIII/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 241/XXVIII/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 240/XXVIII/2021
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 239/XXVIII/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 238/XXVIII/2021
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 237/XXVII/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw Człowieka

Uchwała Nr 236/XXVII/2021
w sprawie wniosku Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis z dnia 25 marca 2021 r.

Uchwała Nr 235/XXVII/2021
w sprawie petycji dotyczącej „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+”

Uchwała Nr 234/XXVII/2021
w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia warunkowego poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Uchwała Nr 233/XXVII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 232/XXVII/2021
w sprawie apelu o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe

Uchwała Nr 231/XXVII/2021
w sprawie Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw Człowieka

Uchwała Nr 230/XXVII/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr 229/XXVII/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 228/XXVII/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 227/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Uchwała Nr 226/XXVI/2021
w sprawie petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE

Uchwała Nr 225/XXVI/2021
w sprawie petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała Nr 224/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 223/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 222/XXVI/2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 221/XXVI/2021
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 220/XXVI/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr 219/XXVI/2021
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”

Uchwała Nr 218/XXVI/2021
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 217/XXVI/2021
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 216/XXVI/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr 215/XXVI/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr 214/XXVI/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach

Uchwała Nr 213/XXVI/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 212/XXVI/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 211/XXV/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 210/XXV/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 209/XXV/2021
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 - warszawskiego stołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

Uchwała Nr 208/XXIV/2021
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 207/XXIV/2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 141/XVII/2020 Rady Miasta
Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 206/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 205/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 204/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 203/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 202/XXIII/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 201/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 200/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy drodze publicznej nr 719

Uchwała Nr 199/XXIII/2020
w sprawie petycji „Stop zagrożeniu życia i zdrowia”

Uchwała Nr 198/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały krajobrazowej

Uchwała Nr 197/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 196/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 195/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 194/XXIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktukatechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezja Wschodnia oraz udziału w kosztach nauczania religii

Uchwała Nr 193/XXIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 4 lat, lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 3 w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 192/XXIII/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 191/XXIII/2020
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 190/XXIII/2020
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 189/XXIII/2020
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr 188/XXIII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 187/XXIII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 186/XXII/2020
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 185/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 184/XXII/2020
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 183/XXII/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 182/XXII/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 181/XXII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 180/XXII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 179/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 178/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 177/XXI/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 176/XXI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 175/XXI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 174/XIX/2020
w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Związku Miast Polskich

Uchwała Nr 173/XIX/2020
w sprawie wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich

Uchwała Nr 172/XIX/2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

Uchwała Nr 171/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 170/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 169/XIX/2020
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

Uchwała Nr 168/XIX/2020
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 167/XIX/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 166/XIX/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2040

Uchwała Nr 165/XIX/2020
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 164/XIX/2020
w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 163/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 161/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 160/XVIII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr 159/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XVIII/2020
w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które nie stanowią głównego źródła ciepła w lokalach

Uchwała Nr 157/XVIII/2020
w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr 156/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 155/XVIII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 154/XVIII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 153/XVIII/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 152/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Uchwała Nr 151/XVIII/2020
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 150/XVIII/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 149/XVIII/2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 148/XVII/2020
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji

Uchwała Nr 147/XVII/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkanki na bezczynność Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 146/XVII/2020
w sprawie przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Uchwała Nr 145/XVII/2020
w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 144/XVII/2020
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Uchwała Nr 143/XVII/2020
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 142/XVII/2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 141/XVII/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 140/XVII/2020
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 139/XVII/2020
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 138/XVII/2020
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 137/XVII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 136/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonych w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 135/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 134/XVII/2020
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego

Uchwała Nr 133/XVII/2020
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała Nr 132/XVII/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 131/XVII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 130/XVII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 129/XVI/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 129/XVI/2020

Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Kolegium RIO z dnia 12.05.2020 r. – uchwała Nr 12.211.2020 Kolegium RIO

Uchwała Nr 128/XVI/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr 127/XVI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 126/XVI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 125/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej

Uchwała Nr 124/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 123/XIV/2020
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 122/XIV/2020
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XIV/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 120/XIV/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr 119/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 117/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 116/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 115/XIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

Uchwała Nr 114/XIII/2019
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 113/XIII/2019
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112/XIII/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 111/XIII/2019
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 110/XIII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 109/XIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 108/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu

Uchwała Nr 107/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Uchwała Nr 106/XII/2019
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 105/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 104/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr 103/XII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 102/XII/2019
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 101/XII/2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 100/XII/2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 99/XII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 98/XII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 97/XII/2019
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 96/XI/2019
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 95/XI/2019
w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”

Uchwała Nr 94/XI/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 93/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 92/XI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 91/XI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 89/X/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 88/X/2019
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr 87/X/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 85/X/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 84/X/2019
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 83/X/2019
w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych

Uchwała Nr 82/IX/2019
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 81/IX/2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 80/VIII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 79/VIII/2019
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania

Uchwała Nr 79/VIII/2019
Uzasadnienie

Wyniki głosowania

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. – skan rozstrzygnięcia

Uchwała Nr 78/VIII/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 77/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 76/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 75/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat

Uchwała Nr 74/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 73/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 71/VIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 70/VIII/2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 69/VIII/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 68/VIII/2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 67/VII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/VII/2019
w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 65/VII/2019
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 64/VII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 63/VII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 62/VII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 61/VI/2019
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 60/VI/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 58/VI/2019
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/VI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 56/VI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 55/VI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 54/V/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 53/V/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
Uzasadnienie
Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. – Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 51/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 50/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 49/V/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 48/V/2019
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 47/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 46/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa

Uchwała Nr 45/V/2019
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 43/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 42/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Uchwała Nr 41/V/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 40/V/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 30/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content