Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz – kontakt, godziny przyjmowania, zadania

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna kadencji 2018-2023 – Artur Tusiński

Burmistrz przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41:

  •  w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  • w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.12.00-18.00.

Tel. 22 759-21-01, e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Kompetencje Burmistrza Miasta

według ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm):

I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy).

II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy).

III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a).

IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy).

V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2):

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. wykonywanie budżetu,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy),
7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy),
8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy),
9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (art. 39 ustawy).

Ostatnia zmiana: 2019/03/13 - 12:37

 

Burmistrz kadencji 2018-2023 Burmistrz kadencji 2014-2018 Burmistrz Kadencji 2010-2014

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content